Prof. Dr. YAŞAR EREN                                             KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ            JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                   

KONYA FAY ZONU (KONYA FAULT ZONE)

KOFZ kuzeyde kuzeydoğu-güneybatı, güneyde ise kuzey-güney ve en güneyde de güney-güneydoğu gidişlidir.

 Konya fay zonu Konya havzasını batıdan sınırla- maktadır (Şekil 1).

Söz konusu fay genel hatlarıyla Koçyiğit (1984), Özcan ve diğ. (1990) Koçyiğit ve diğ. (2000) tarafından tanıtılmıştır.

Konya fay zonu (KOFZ), Konya’nın hemen batısında 500 evler ile Dikmeli arasından geçmekte  ve bu kesimde yaklaşık 50 km’lik bir uzunlukta izlenmektedir.

KOFZ tek bir faydan değil, birbirine paralel olarak yönlenmiş değişik uzunluklardaki bölümlerden oluşmuştur (Şekil 1 ve 2).

Fay zonu yer yer 5-6 km genişliğe sahiptir ve ana faya paralel (sintetik) veya ters eğimli (antitetik) bir çok fayı kapsamaktadır.

 

KOFZ egemen olarak doğuya ve güneydoğuya doğru eğimli normal bir fay olup, azda olsa sağ yönlü doğrultu atımlı bileşene de sahiptir.

KOFZ’nun hareketlerine bağlı olarak Konya il merkezinin de bulunduğu kesim merdiven basamakları şeklinde aşağıya doğru çökmüş, batı kesimi ise yükselmiştir

Konya kuzeyinde Ardıçlı köyü güneyindeki yükseltilerde (Şekil 3) Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı gölsel kayaçların tabanı 1500 m kotunda yüzeylerken, aynı kayaçların tavan kesimleri ise ova  içinde 1000 m kotunda yüzeylemektedir

 

 

Yazır civarında ova içinde KOSKİ tarafından açılan  ve 600 m derinliğe inen sondajlarda, söz konusu birimlerin tabanına inilememesi, KOFZ’nun hareketlerine bağlı olarak bu kesimde en az 1100 m’ye varan düşey alçalma ve yükselmenin varlığını göstermektedir.

Konya güneybatısında ise, Üst Miyosen-Pliyosen kayaçların tabanı yükseltilerde 1300 mkotunda yüzeylenirken, aynı kayaçlar ova içinde 1000 m kotunda mostra vermektedir Ovanın bu kesiminde, Büyükşehir Belediyesine bağlı KOSKİ tarafından açılan ve 200 m’yi aşan sondajlarda, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı kayaçların tabanına inilememiştir (Bayram Kahveci, 2001, sözlü görüşme). Bu da, söz konusu kesimde KOFZ’nun hareketlerine bağlı olarak 500 m’den daha fazla düşey alçalma ve yükselmelerin olduğunu göstermektedir.

Yukarıda değinilen veriler Konya ovasında, Geç Miyosen’den  günümüze kadar en az 1100 m, Geç Pliyosenden günümüze kadar ise en az 500 m göreli alçalma veya yükselmelerin oluştuğunu göstermiştir 

 

Konya-Seydişehir karayolu üstünde (Foto 1), KOFZ’nu kesen bir yarmada, batıya eğimli bir fay düzlemine bitişik kolüvyon kamaları, büyük  bir olasılıkla sıvılaşma ile gelişmiş kum daykı ve silleri, yine fay düzlemine bitişik tabakaların altında sedimanlarla doldurulmuş yarıklar gözlenmektedir.
Bu kesimde fay zonu ovaya ait en genç çökelllerin en üst kesimlerini kesmekte ve bu kesimde formasyon içi açılı uyumsuzluklar oluşturmaktadır. Söz konusu yarmada, fay zonunun jeolojik olarak yakın geçmişte en az üç kez hareket ettiğini gösteren jeolojik kanıtlar bulunmaktadır.
Yine fay zonunun kuzey kesimlerinde 500 evlerin (Selahaddini Eyyubi Mah.) hemen güneydoğusundaki kum ocağı girişinde Fayın yine ovaya ait en genç çökelleri kestiği gözlenmektedir

 

DİĞER RESİMLER