Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ

 

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

 

NEPTÜNYEN DAYKLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALELER-ARTICLES

Eren, Y., Nalbantçılar, M. T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S., 2012, Esentepe (Gültepe / Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması, Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/2 s. 385-394.

Eren, Y., 2011,Konya’nın jeolojisi, Neo-tektonik yapısı ve depremselliği, I. Konya Kent Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 111-120

Durduran.S.,Eren.Y.,Kansun.G.,Sarı.F., (2010) Geçmişten Günümüze Konya Depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile İrdelenmesi ,,III.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL)

Eren,Y ve Demircioğlu, R., 2008, Çamardı (Niğde) yöresinde Paleosen-Eosen birimlerdeki lifsi damarlar ve yapısal yorumu, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2, 145-154.

Parlar, Ş., Eren, Y. Ve Demircioğlu, R., 2007, Ulukışla havzası kuzeyinde (Çamardı-Niğde) KD-GB gidişli Kavaklıgöl bindirmesinin paleontolojik ve yapısal verileri, S:Ü. Mührndislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 59-72.

Hüseyinca, M.Y. ve Eren, Y., 2007, Ilgın (Konya) kuzeyinin stratigrafisi ve tektonik evrimi, S:Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 83-96.

Parlar, Ş., Görmüş, M ve Eren, Y., 2006,Çamardı-Niğde çevresinde Paleosen-Eosen yaşlı kayaların stratigrafisi, iri bentik foraminifer sayısal verileri ve biyofabriği, İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi, 19/1, 1-25

Droop, G.T.R., Karakaya, M. Ç., Eren, Y. and N. Karakaya, 2005, Metamorphic Evolution of Blueschists of the Altınekin Complex, Konya Area, South Central Turkey, Geological Journal, 40/4, 127-153.

Eren,Y., Kurt, H., Rosselet, F. and G.M. Stampfli, 2004, Palaeozoic Deformation and Magmatism in the Northern Area of the Anatolide Block (Konya), Witness of the Palaeotethys Active Margin, Eclogae Geologicae Helvetiae, 97/ 2, 293-306

Eren, Y., 2001; The Polyphase Alpine Deformation at the Northern Edge of the Menderes-Taurus Block, North Konya, Central Turkey; Journal of Asian Earth Sciences, 19/6, 737-749.

Koçak, K., Eren, Y. ve Işık, F., 2005, Kocakızıl (Akşehir-Konya) Doleritinin Petrografi ve Jeokimyasal Özellikleri, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17/2

Aksoy, R. ve Eren, Y., 2004, The Konya Fault Zone, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 19/2, 49-60
Eren, Y., 2004, Konya çöküntüsünün (grabeni) yapısal özelliği ve depremselliği, Yeni İpek Yolu Dergisi, 17/196, 24-26
Eren, Y., 2004, Konya'da deprem riski, Yer Bilimi ve Tekniği Dergisi, 1-1, 12-16.
 Demircioğlu R. ve  Eren, Y., 2003Ereğli-Ulukışla Havzası Kuzeydoğu Kenarında (Çamardı-Niğde) Oligosen Öncesi Paleo-gerilme Konumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7-2, Özel Sayı, 1-10.
Eren, Y., 2003, Konya Bölgesinin Depremselliği, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Özel sayı), 5, 11;112.
Eren Y., 2003, Tuzgölü Havzası Güneybatısındaki (Altınekin-Konya) Temel Kayaçlarının Jeolojisi,  Türkiye Petrol jeologları Derneği (Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma-Özel sayı), 5, 113-127.
Demircioğlu R., ve Y. Eren, 2003, Çamardı (Niğde) Civarında Niğde Masifi Örtü Birimlerinin Yapısal Özellikleri,, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma-Özel sayı), 5, 127 - 138 .
Eren Y., 2003, Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9/2, 237-244.
Eren, Y., 2001, Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselliği, S.Ü. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, Bildiriler, 17-19.
Göçmez, G., Eren, Y., Aydın, Y. ve Söğüt, A.R., 2001, Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk, T.B.M.M.'nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, Bildiriler, 305-316.
Eren, Y. ve H. Kurt, 2000, The Stratigraphical, Geochemical and Geodynamical Modelling of the Northeast Margin of Menderes-Taurus Block, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 15/1, 26-41.

Kurt, H. ve Y. Eren, 2000, Graphitization of Metasedimentary Rocks of the Western Konya Region, P.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6/1, 97-100.
Eren, Y., 1999, Bozdağlar Masifinde kink-bantları ve yapısal önemleri, Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yıl Sempozyumu,Bildiriler, 22-32.
Eren, Y., 1996, Sille-Tatköy (Bozdağlar masifi-Konya) Kuzeyinde Alpin öncesi Bindirmeler, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 163-169.
Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin stratigrafisi ve jeoloji evrimi, K.T.Ü. 30.Yıl Sempozyumu , Bildiriler, c.1, 694-707.
Eren, Y, 1996, Structural Features of the Bozdağlar Massif to the South of Ilgın and Sarayönü, Geological Bulletin of Turkey, 39, 49-64 .
Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) Güneyinde Bozdağlar Masifinin Yapısal Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 39, 2, 49-64.
Eren, Y., 1993; Konya Kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin Otokton ve Örtü Birimlerinin Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 36, 7-23.
Eren, Y., 1991;Akşehir Güneyinde Sultandağları Masifi Metatortul Kılıfının Mesoskopik Tektoniği, A.Ü. Isparta Müh. Fakültesi Dergisi, 6, 55-68.
Eren, Y., 1991, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin stratigrafisi, Ahmet ACAR Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, Adana, 83-92.
Eren, Y., 1990;Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) Arasında Sultandağları Masifi'nin Tektonik Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 33, 39-50.